Passivt brandskydd

Passivt brandskydd är samlingsnamnet för alla typer av lösningar för att brandsäkra byggnader genom fast installation. Passivt brandskydd omfattar brandfog, brandtätning, brandskyddsmålning och brandisolering.

Brandfog

Brandfogning av dörrar, fönster, partier och väggar måste göras när de sitter i en brandcellsgräns. Brandfog utförs liknade mjukfog men fogmassan är av brandgodkänd kvalitet och kompletteras med drev av stenull eller keramiskt fiber.

Brandfogens uppgift vid brand är att förhindra att rök och brandgaser tränger igenom fogen. Under normala förhållanden är kraven desamma avseende rörelseupptagning, beständighet och utseende som för en icke brandklassad fog.

Brandisolering

Brandisolering med brandskivor är ett bra alternativ till inklädnad och brandskyddsmålning när konstruktionen inte är synlig. Stålbyggande har fördelar jämfört med betong eftersom det har lägre egenvikt och klarar höga belastningar. Det är dock viktigt att stålet blir skyddat mot brand då det tappar sin konstruktiva förmåga.

Brandskivorna tillpassas balken eller pelarens form och fästs med mekanisk infästning. Tjockleken av brandskivorna väljs med hänsyn till krav på brandisolering och hållfasthet.

Brandtätning

Brandtätning har till uppgift att säkerställa brandskyddet i brandsektionerade och brandcellsbegränsade byggnadsdelar. Brandtätningar används i huvudsak för olika typer av installationer för att genomföringen skall ha samma brandmotstånd som brandcellsgränsen. Brandtätningar kan utföras för dragningar av ventilation, vatten, avlopp, el och konstruktioner. Beroende på konstruktionen av brandcellsavgränsande vägg eller bjälklag samt materialet på tekniska installationen utformas brandtätningen med brandskyddsmassa eller brandskiva eller en kombination av de båda.

Våra brandtätningar dokumenteras med spårbarhet och märks upp så att det finns ett tydligt underlag på utfört arbete. Viktigt är i byggprocessen och förvaltning är att utförda brandtätningar inte bryts utan att de repareras omgående.

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning består av en svällande färg som reagerar på värme. Dimensionering av brandskyddsmålningen bestäms av konstruktionens utnyttjandegrad, byggnadens brandklass och de stålprofiler som används. Brandskyddsfärgen rollas eller sprutas och tjockleken mäts noggrant för att säkerställa att rätt brandskydd uppnås.

Eftersom brandskyddsfärgen sväller vid brand så är det viktigt att anslutande byggnadsdelar är placerade och konstruerade så att detta är möjligt.

Med rätt underlag så hjälper vi er att dimensionera, prissätta och genomföra brandskyddsmålningen så att den håller rätt kvalitet.