Fogrenovering

Fogmaterial har utvecklats sedan 50-talet i takt med det industrialiserade byggandet. Byggnadsdelar som fasader, balkonger, fönster och dörrar har genom åren fogats med olika typer av material. Utmaningen är att skapa fogmassa som kan stå sig över tid avseende elasticitet och utseende. Över tid så ändrar fogmaterislet sina egenskaper och kan inte längre fylla funktionen. De behöver då bytas för att förhindra läckage och skador.

 

Vi har sedan länge arbetat med etablerade metoder för att fogrenovera och ersätta befintliga fogar. Materialet analyseras avseende kemiskt innehåll och behov av sanering och deponi. Fogen skärs ur, kanter slipas och primas samt ersätts med ny bottningslist och fogmassa.